Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży w spółce EMUCA S.A


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE I ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

1.1 W poniższych postanowieniach termin „Klient” oznacza przedsiębiorstwo, które akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

1.2 „Kontrakt” i „relacje kontraktowe” oznaczają wszelkie umowy zawarte pomiędzy spółka EMUCA S.A. a Klientem, wszelkie zmiany i uzupełnienia w tychże oraz wszelkie działania zmierzające do przygotowania i podpisania umowy.

1.3 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują we wszystkich zamówieniach realizowanych przez spółkę EMUCA S.A.

1.4 Niniejsze warunki ogólne sprzedaży anulują i zastępują wszelkie inne warunki ogólne i stanowią jedyną umowę dotyczącą sprzedaży przez spółkę EMUCA S.A. z wyłączeniem warunków ogólnych lub szczególnych Klienta.

1.5 Każda zmiana lub uchylenie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży musi być w sposób wyraźny zawarte w warunkach szczególnych zamówienia.

1.6 Uchylenie może stosować się wyłącznie do jednego wyraźnie określonego zamówienie i Klient nie może poszerzać go na wcześniejsze ani kolejne zamówienia.

1.7 W przypadku wątpliwości dotyczących niniejszych ogólnych warunków sprzedaży można kontaktować się z przedstawicielami handlowymi spółki EMUCA S.A.


ARTYKUŁ 2. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

2.1 W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży za nieważne, nie wpływa to na ważność warunków ogółem i pozostałe postanowienia oraz warunki pozostają w mocy, chyba że stwierdzona nieważność niesie za sobą skutki dla tychże innych postanowień.

2.2 Postanowienie, które jest nieskuteczne prawnie zostanie zastąpione nowym albo zinterpretowane w prawnie akceptowalny sposób, tak aby jego sens był jak najbliższy warunkowi, który spółka EMUCA S.A. ustanowiłaby posiadając wiedzę o nieskuteczności rzeczonego postanowienia.


ARTYKUŁ 3. OFERTY

3.1 Żadna oferta ani wycena przygotowana i przedstawiona w imieniu spółki EMUCA S.A. nie stanowi zobowiązania a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia.

3.2 Kontrakt wchodzi w życie wyłącznie po zapoznaniu się przez spółkę EMUCA S.A. z zamówieniem Klienta i zaakceptowaniu go, poprzez wystawienie i przekazanie Klientowi stosownego potwierdzenia zamówienia.

3.3 Jeżeli potwierdzenie zamówienia wystawione przez spółkę EMUCA S.A. różni się do zamówienia złożonego przez Klienta, kontrakt realizowany będzie zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, chyba że Klient odrzuci je pisemnie w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania go, po którym to okresie potwierdzenie zamówienia wystawione przez spółkę EMUCA S.A. zostaje uznane za zaakceptowane przez Klienta.

3.4 Wszelkie oświadczenia składane przez spółkę EMUCA S.A. w kwestii cen, ilości, wymiarów, ciężaru i innych specyfikacji produktu są precyzyjne, ale nie wiążące dla spółki EMUCA S.A. Spółka nie gwarantuje, że nie będzie odchyleń w tym zakresie.

3.5 W przypadku zamówień, w których ze względu na wolumen nie jest wysyłane potwierdzenie zamówienia, funkcję takiego potwierdzenia pełni faktura, zawierająca pełne i precyzyjnie określone warunki kontraktu.


ARTYKUŁ 4. DOSTAWA

4.1 Za wyjątkiem umów, na podstawie których EMUCA S.A., uwzględniające kraj lub region, z którego pochodzi zamówienie, oferuje opłacony transport od określonej wartości zamówienia, dostawy realizowane są wedle warunków EX WORKS (wg. definicji INCOTERMS 2000), czyli towar oddawany jest do dyspozycji Klienta na posadzce magazynu spółki EMUCA S.A. i od tego momentu za wszelkie koszty i ryzyko odpowiada Klient. Na potrzeby tego postanowienia dostawę uznaje się za zrealizowaną w chwili, w której zamówiony towar opuści magazyn spółki EMUCA S.A.

4.2 Od momentu zrealizowania dostawy, w tym od momentu dokładnie określonego w poprzednim punkcie 4.1, za koszty i ryzyko związane z dostarczonymi produktami odpowiada Klient.

4.3 Podane daty dostawy w żadnym wypadku nie stanowią dat granicznych. W przypadku każdego oświadczenia o niezgodności, składanego przez Klienta w związku z opóźnioną dostawą, EMUCA S.A. musi je zatwierdzić lub potwierdzić. Jeżeli EMUCA S.A. potwierdzi niezgodność, zostanie wyznaczony rozsądny termin na realizację dostawy.

4.4 W przypadku przekroczenia rzeczonego rozsądnego terminu dostawy, Klient nie ma żadnego prawa do odszkodowania. W takim przypadku Klient nie ma także prawa do rozwiązania kontraktu albo wysłania powiadomienia tym, chyba że termin dostawy został na tyle przekroczony, że nie można w sposób uzasadniony obligować Klienta do realizacji swojej części kontraktu. Wówczas druga strona ma prawo rozwiązać kontrakt w stopniu ściśle niezbędnym i tylko w stosunku do części, której dotyczy opóźnienie dostawy.

4.5 W każdym przypadku EMUCA S.A. ma prawo do częściowego realizowania dostaw.

4.6 Z zastrzeżeniem powyższego, EMUCA S.A. może dostarczyć produkty (lub zlecić ich dostawę) na adres podany przez Klienta.

4.7 Jeżeli produkty są dostarczane na adres Klienta, koszt transportu produktów lub przenoszenia ich w obiekcie spółki lub zakładzie przemysłowym nie będzie ujęty w cenie. Za pokrycie tych kosztów odpowiada Klient.

4.8 Klient zobowiązuje się przyjąć produkty w sposób sprawny i zgodnie z warunkami kontraktu. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia zakupionych produktów albo opóźnia je, EMUCA S.A. może:

a) Zażądać od Klienta wypełnienia swoich zobowiązań, wedle których Klient jest zobowiązany zapłacić uzgodnioną cenę, a w przypadku opóźnienia płatności, powiększoną o odpowiednie odsetki za zwłokę. Jednocześnie i z zastrzeżeniem powyższego, EMUCA S.A. może przechować lub zdeponować towar, informując Klienta w sposób wiarygodny, że towar jest do jego dyspozycji, przy czym za koszty przechowania lub zdeponowania w wyniku nieodebrania produktów z jakiejkolwiek przyczyny odpowiada Klient.

b) Rozwiązać relację kontraktową, wskutek czego EMUCA S.A. będzie mogła zbyć towar na rzecz osoby trzeciej.

c) Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, EMUCA S.A. ma prawo do odszkodowania z tytułu szkód i strat poniesionych w związku z powyższym.

4.9 W przypadku braku terminowej zapłaty lub odbioru produktów przez Klienta, uznaje się, że nie wypełnia on swoich zobowiązań kontraktowych, bez konieczności przekazywania jakiegokolwiek powiadomienia w tej sprawie. W takim przypadku EMUCA S.A. ma prawo składować produkty na koszt i ryzyko Klienta albo sprzedać je osobie trzeciej. Klient pozostaje wówczas zobowiązany do zapłaty ceny zakupu plus odsetki i koszty, w tym koszty składowania, tytułem odszkodowania, które w odpowiednim przypadku zostanie pomniejszone o przychód netto ze sprzedaży produktów wspomnianej osobie trzeciej.

4.10 EMUCA S.A. ma prawo odroczyć nowe dostawy, aż do wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań płatniczych wobec spółki EMUCA S.A.


ARTYKUŁ 5. RYZYKO I KOSZTY TRANSPORTU

5.1 Jeżeli towar jest dostarczany przez spółkę EMUCA S.A. na adres podany przez Klienta, koszty tej dostawy ujmowane są w fakturze dla Klienta z zastrzeżeniem, że chociaż to spółka EMUCA S.A. angażuje przewoźnika dostarczającego produkty, w sposób wyraźny spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu skuteczności transportu oraz ewentualnych szkód, jakie może on spowodować w samych produktach lub u osób trzecich.

5.2 Na fakturze wystawianej Klientowi spółka EMUCA S.A. ujmuje koszty dostawy produktów zgodnie z ofertą przewoźnika.

5.3 Obowiązki Klienta w kontekście przewozu produktów są następujące:

a) Uzyskanie zezwoleń i uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności eksportowej oraz w odpowiednich przypadkach do tranzytu przez inne kraje.

b) Przejęcie wszelkiego ryzyka zagubienia lub uszkodzenia produktów będących przedmiotem relacji kontraktowych, od momentu opuszczenia przez nie magazynu spółki EMUCA S.A.

c) Pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w przypadku niedotarcia transportu do miejsca przeznaczenia, niemożności przyjęcia towaru lub nieprzekazania przez Klienta stosownego zawiadomienia.


ARTYKUŁ 6. REKLAMACJE

6.1 Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczone produkty z całą należytą ostrożnością natychmiast po ich dotarciu na miejsce. Wszelkie reklamacje z tytułu wad należy zgłaszać spółce EMUCA S.A. na piśmie w terminie maksymalnie siedmiu dni, pod warunkiem że w dokumentacji PRZEWOŹNIKA zamieszczono odpowiednią UWAGĘ. W przypadku braku odpowiedniej uwagi, TERMIN ZGŁOSZENIA wynosi 24 godziny od realizacji dostawy. Reklamacje wynikające z wad ukrytych zakupionego produktu należy zgłaszać w ciągu 30 dni od daty dostawy.

6.2 Jeżeli spółka EMUCA S.A. uzna reklamację za uzasadnioną i w stopniu, w jakim tak jest rzeczywiście, jedynym obowiązkiem spółki EMUCA S.A. jest, wedle jej wyboru, naprawić wady albo wymienić wadliwy towar, a Klient nie ma wówczas prawa do roszczenia z tego tytułu jakiegokolwiek wyrównania czy kompensaty.

6.3 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady EMUCA S.A. może zażądać od Klienta natychmiastowego przerwania sprzedaży lub dostawy produktów, których dotyczy problem, osobom trzecim. Klient nie ma żadnych praw reklamacyjnych w stosunku do produktów, których reklamacji spółka EMUCA S.A. nie ma możliwości zweryfikować.

6.4 Klient nie może składać reklamacji wobec spółki EMUCA S.A., jeżeli nie spełnia któregokolwiek z bezpośrednich zobowiązań wobec tejże. Klient ma obowiązek udzielać spółce EMUCA S.A. wszelkiej pomocy, jakiej ta zażąda w celu zweryfikowania reklamacji.

6.5 Klient nie ma prawa zwrócić produktów, zanim nie otrzyma na to pisemnej zgody spółki EMUCA S.A. Za ryzyko i koszty transportu odpowiada wówczas zawsze Klient. Ponadto naliczany jest koszt obsługi zwrotu w wysokości 25 euro. Jedynie w przypadku złożenia reklamacji w sposób odpowiedni, prawidłowy i uzasadniony, za koszty zwrotu odpowiada EMUCA S.A., pod warunkiem że zostały one uprzednio zatwierdzone przez spółkę. Konkretnie w przypadku produktów, których sprzedaż przez spółkę EMUCA S.A. jest nadal prowadzona w dniu reklamacji, jeżeli zwrot następuje w terminie do 3 miesięcy od daty dostawy, wartość zwrotu może sięgać łącznej ceny, a jeżeli zwrot następuje w terminie powyżej 3 miesięcy od daty dostawy, wartość zwrotu wynosić będzie 50% wartości towaru. W każdym z tych dwóch przypadków EMUCA S.A. zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w wysokości 3 euro za każde pudełko, w przypadku otrzymania produktu w nieprawidłowym stanie. Zwrotu można dokonać jedynie w przypadku pełnego opakowania.

6.6 W żadnym przypadku i pod żadnym pozorem spółka EMUCA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za hipotetyczne reklamacje, które mogą wynikać z nieprawidłowego użycia dostarczonych produktów lub z ich modyfikacji bądź manipulacji, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki. Klient zobowiązuje się w kontekście sprzedaży produktów nabytych od spółki EMUCA S.A. do informowania swoich klientów o wspomnianej okoliczności, jak również o przeznaczeniu produktów, ich ograniczeniach i w odpowiednich przypadkach o braku homologacji, tak aby chronić spółkę EMUCA S.A. przed odpowiedzialnością za reklamacje.


ARTYKUŁ 7. STAWKI, CENA I KOSZTY

7.1 EMUCA S.A. ma prawo między innymi do zmiany cen, jeżeli pomiędzy przedstawieniem oferty a realizacją pełnej zapłaty zaszły znaczące zmiany w cenach, np. w wyniku różnic kursowych, wynagrodzeń, cen surowców, półproduktów, materiałów opakowaniowych itd.

7.2 Ceny stosowane przez spółkę EMUCA S.A. nie obejmują podatku VAT ani innych podatków czy kosztów. Wszelkie wykluczone koszty obciążają Klienta.

7.3 Jeżeli nie podano inaczej, ceny podawane są jako EX WORKS, zgodnie z postanowieniami w punkcie 4.1.

7.4 Ceny są zawsze podawane za pełne opakowanie i dla zamówień o wartości powyżej 100 euro. W przypadku niepełnego opakowania, za każdy z produktów naliczana jest dopłata w wysokości 3 euro, a w przypadku zamówień drobnicowych poniżej 100 euro, naliczana jest dopłata związana z kosztami obsługi zamówienia w wysokości 15 euro. W przypadku produktów na metry lub przetwarzanych, należy skonsultować się z najbliższym przedstawicielem handlowym.


ARTYKUŁ 8. PŁATNOŚCI

8.1 Za wyjątkiem przyjęcia na piśmie warunków szczególnych, płatności dokonywane będą zgodnie z niniejszymi warunkami, przelewem bankowym, po złożeniu zamówienia.

8.2 EMUCA S.A. zastrzega sobie prawo przekazywania Klientowi swoich faktur drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na taki sposób przesyłania.

8.3 W przypadku znacznych kwot EMUCA S.A. zastrzega sobie prawo do zażądania czeku potwierdzonego.

8.4 EMUCA S.A. może zażądać od Klienta gwarancji zapłaty, np. w formie gwarancji bankowej, również po uzgodnieniu transakcji sprzedaży. W razie konieczności EMUCA S.A. może wstrzymać dostawę towaru do momentu przedłożenia gwarancji.

8.5 W przypadku nieuregulowania faktury w terminie, EMUCA S.A. zażąda natychmiastowej zapłaty wszystkich wystawionych faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Płatności muszą zostać zrealizowane przed dostawą wszelkich zaakceptowanych zamówień. EMUCA S.A. może jednostronnie zażądać od Klienta, w formie prostej prośby, zwrotu wszelkich dostarczonych towarów i nieopłaconych w terminie, bez konieczności powiadamiania o tym listem poleconym. EMUCA S.A. może odzyskać towar znajdujący się w rękach Klientów albo zażądać od nich bezpośredniej zapłaty za posiadany przez nich towar.

8.6 Data płatności każdej faktury stanowi zobowiązanie zapłaty przez Klienta bez jakichkolwiek dodatkowych formalności. W związku z powyższym kary za opóźnienie płatności naliczane będą od upłynięcia terminu wymagalności faktury. Klient staje się w świetle prawa dłużnikiem z tytułu odsetek za spóźnione płatności w wysokości ustalonej ustawowo.
W przypadku braku płatności z tytułu faktury w wymagalnym terminie, dług Klienta zostaje powiększony o koszty dochodzenia zapłaty.

8.7 W żadnym wypadku Klient nie ma prawa do wstrzymania części lub całości płatności wymagalnych faktur z tytułu złożonej reklamacji, ani ustanawiać czy żądać jakiejkolwiek kompensaty. Żadna z reklamacji dotyczących dostarczonego towaru nie może skutkować wstrzymaniem płatności jakiejkolwiek faktury, bez uprzedniego dostarczenia dowodu na wadliwość towaru i potwierdzenia tegoż przez spółkę EMUCA S.A., przed upłynięciem terminu wymagalności faktury. W przypadku sporu dotyczącego faktury, reklamacja musi zostać złożona na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, adresowanym do spółki EMUCA S.A. i przekazanym w ustawowym terminie. Po upłynięciu tego terminu ustaje wszelka odpowiedzialność spółki EMUCA S.A. za dostarczony towar.


ARTYKUŁ 9. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI

9.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień warunków sprzedaży, prawo własności do towarów nie przechodzi na Klienta, dopóki nie spełni on w całości obowiązku uiszczenia zapłaty wedle ustaleń, i prawo własności pozostaje do tego momentu w rękach spółki EMUCA S.A. a towary znajdujące się w posiadaniu Klienta uznaje się za zdeponowane.

9.2 Klient ma obowiązek składować towary w depozycie w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie jako wyłącznej własności spółki EMUCA S.A. W przypadku wątpliwości co do prawa własności do określonego towaru, wynikających z nieprawidłowej identyfikacji towaru przez Klienta, przyjmuje się, że towar ten podlega postanowieniom niniejszej klauzuli.

9.3 Klient zobowiązuje się do wykupienia i utrzymania w mocy polis ubezpieczeniowych, które w wystarczający sposób zabezpieczają towar w depozycie przed wszelkim ryzykiem utraty lub zniszczenia.

9.4 W przypadku braku lub opóźnienia zapłaty Klienta za towar, EMUCA S.A. ma prawo zabrać towar w depozycie z obiektu Klienta, który niniejszym upoważnia spółkę EMUCA S.A. w sposób nieodwołalny do wkroczenia na jego teren w powyższym celu.


ARTYKUŁ 10. ROZWIĄZANIE

10.1 EMUCA S.A. ma prawo wcześniejszego rozwiązania relacji kontraktowej w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym i bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód i strat, za pomocą wezwania ostatecznego, które staje się skuteczne w chwili doręczenia:

a) Jeżeli Klient utraci płynność oraz zdolność regulowania swoich zobowiązań w terminie lub w ramach normalnego prowadzenia swojej działalności zaprzestaje regulować je w terminie albo dokonuje cesji swojego majątku na rzecz swoich wierzycieli.

b) Jeżeli Klient nie reguluje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań finansowych.

c) Jeżeli Klient nie spełnia któregokolwiek ze swoich zobowiązań albo opóźnia spełnienie któregokolwiek z postanowień lub warunków przyjętych zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży bądź obowiązującym prawem.

10.2 Aby rozwiązać relację kontraktową, wystarczy, by spółka EMUCA S.A. przekazała Klientowi stosowne powiadomienie, jakimkolwiek kanałem z poświadczeniem odbioru – wówczas rozwiązanie następuje automatycznie. W takim przypadku i z uwzględnieniem powyższego, po rozwiązaniu relacji kontraktowej spółka EMUCA S.A. zachowuje prawo do zażądania niezwłocznej i pełnej zapłaty przez Klienta wszystkich kwot należnych spółce EMUCA S.A., jak również prawo do skorzystania z gwarancji zabezpieczających płatności, których spółka EMUCA S.A. wymaga od Klienta.

10.3 Klient zrzeka się prawa do jakichkolwiek kompensat lub odszkodowań, jakie mogą mu przysługiwać w chwili rozwiązania relacji kontraktowej.

10.4 EMUCA S.A. ma prawo odzyskać dostarczone produkty. W tym kontekście przedstawiciele i pełnomocnicy spółki EMUCA S.A. mają prawo wkroczyć na teren i do obiektów Klienta w celu odebrania produktów. Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby umożliwić spółce EMUCA S.A. skorzystanie ze swoich praw. Wszelkie faktury spółki EMUCA S.A., których Klient jeszcze nie zapłacił, stają się wymagalne i muszą zostać niezwłocznie zapłacone.


ARTYKUŁ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Z uwzględnieniem wszelkich pozostałych postanowień niniejszego artykułu, odpowiedzialność spółki EMUCA S.A. ograniczona zostaje w sposób wyraźny do postanowień Artykułu 6 dotyczących reklamacji i w kontekście dostarczonych towarów spółka EMUCA S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (dodatkowe), w tym szkody pośrednie, i nie jest zobowiązana do wyrównywania szkód spowodowanych przerwaniem działalności gospodarczej czy utratą zysków, szkód wynikających z obrażeń ciała, szkód wynikających z roszczeń osób trzecich wobec Klienta i wszelkich innych szkód bez względu na ich charakter.

11.2 Z uwzględnieniem postanowień punktu 14 powyżej, odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na przyczynę lub charakter tejże, ograniczona jest do zafakturowanej wartości produktów dostarczonych Klientowi przez spółkę EMUCA S.A., które są powodem reklamacji. W związku z powyższym serię przypadków powiązanych ze sobą uznaje się za jeden przypadek.

11.3 EMUCA S.A. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, bez względu na ich charakter, wynikające z użycia dostarczonego produktu albo z nieprzydatności tegoż do celu, w jakim zastosował go Klient.EMUCA S.A. nie daje gwarancji na artykuły ani na ich pokupność czy przydatność do określonego celu.

11.4 EMUCA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bez względu na ich charakter, spowodowane przez działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę EMUCA S.A. bądź innych osób, których usługi zostały zakontraktowane przez spółkę EMUCA S.A.

11.5 Klient zrekompensuje spółce EMUCA S.A. wszelkie roszczenia finansowe osób trzecich z tytułu szkód i strat związanych z towarami dostarczonymi Klientowi przez spółkę EMUCA S.A.

11.6 Spółka EMUCA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bez względu na ich charakter, jeżeli działała zgodnie z nieprawidłowymi lub niepełnymi informacjami podanymi przez Klienta.

11.7 Spółka EMUCA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, cielesne lub materialne wynikające z nieprawidłowego użytkowania dostarczonych produktów.

11.8 Spółka EMUCA S.A. rozważy, wedle własnego niekwestionowanego uznania i tylko, jeśli uzna to za stosowne, wymianę swoich wadliwych produktów.

11.9 Spółka EMUCA S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili produktów opisywanych w swoich broszurach.


ARTYKUŁ 12. SIŁA WYŻSZA

12.1 W sytuacji, kiedy spółka EMUCA S.A. nie jest w stanie utrzymać (utrzymywać) relacji handlowej z powodu stałego lub tymczasowego oddziaływania siły wyższej, ma prawo, bez jakiegokolwiek obowiązku wyrównywania szkód lub strat drugiej strony, częściowo lub całkowicie rozwiązać relację kontraktową za odpowiednim pisemnym powiadomieniem, bez decyzji sądu i bez uszczerbku dla prawa otrzymania od Klienta zapłaty za część zrealizowaną już przez spółkę EMUCA S.A. przed pojawieniem się siły wyższej, albo zawiesić (od tego momentu) utrzymywanie relacji kontraktowej. W przypadku zawieszenia EMUCA S.A. ma prawo oświadczyć w trakcie okresu zawieszenia, iż rozwiązuje umowę w całości lub częściowo.

12.2 Siła wyższa obejmuje wszelkie okoliczności uniemożliwiające spółce EMUCA S.A., tymczasowo lub stale, wykonywać swoje obowiązki, takie jak np. działania władz, strajk i inne podobne wydarzenia, które uniemożliwiają rozsądne spełnianie obowiązków wobec Klienta przez spółkę EMUCA S.A.


ARTYKUŁ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, COPYRIGHT I POUFNOŚĆ

13.1 EMUCA, S.A. autorizza il Cliente all'uso del marchio esclusivamente nell'ambito del presente Contratto. Al di fuori di questo contesto, in nessun caso si può dare a intendere che EMUCA, S.A. conceda al Cliente una licenza per utilizzare il marchio. L’autorizzazione all’uso del marchio non può essere intesa in alcun modo come un trasferimento della sua proprietà, né il Cliente acquisirà alcun diritto su “know-how”, segreti commerciali, nomi commerciali, informazioni, documentazione e altri diritti di proprietà industriale o intellettuale utilizzato o sviluppato da EMUCA, S.A. Il diritto di utilizzare tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui prodotti è e sarà, in ogni caso, proprietà esclusiva di EMUCA, S.A.

13.2 Il Cliente non può cancellare o modificare alcuna indicazione di marchi, nomi commerciali, brevetti o altri diritti dei prodotti forniti da EMUCA, S.A., comprese le indicazioni sulla natura riservata e riservata dei prodotti forniti, né alterare o copiare i prodotti o qualsiasi loro parte.

In questo senso, il Cliente, nello sviluppo della sua attività, deve astenersi dal compiere azioni che possano in qualche modo danneggiare o pregiudicare l’immagine e la reputazione dei prodotti, del marchio e, in generale, di EMUCA, S.A. Il Cliente non deve attuare alcuna azione o intraprendere alcuna attività che possa influire sulla validità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di EMUCA, S.A. e deve collaborare con EMUCA, S.A. nell'attività di protezione e salvaguardia dei propri diritti di proprietà intellettuale e industriale contro le violazioni di terze parti.

13.3 EMUCA, S.A. non si assume alcuna responsabilità per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi causata dalle modifiche apportate ai beni forniti senza il consenso di EMUCA, S.A.

13.4 Il Cliente si impegna a mantenere sotto i più rigorosi termini di riservatezza tutta la documentazione e/o le informazioni che riceve da EMUCA, S.A. in modo diretto o indiretto, dal primo contatto stabilito da EMUCA, S.A. con il Cliente fino all’esecuzione del contratto, oltre che successivamente a tali eventi.

13.5 Qualsiasi violazione di questa CONDIZIONE autorizzerà EMUCA, S.A. a terminare il rapporto contrattuale a causa della sua violazione. Allo stesso modo, nel caso in cui il Cliente violi il proprio obbligo di riservatezza post-contrattuale o prima che venga concordato l’accordo, è tenuto a risarcire EMUCA, S.A. per un importo di 10.000 euro in qualità di clausola penale espressa.


ARTYKUŁ 14. OCHRONA DANYCH

W swoich relacjach ze spółką EMUCA S.A., Klient ma obowiązek ściśle przestrzegać postanowień obowiązującej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych oraz odpowiedniego obowiązującego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, jak również własnych norm przetwarzania danych.


ARTYKUŁ 15. PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY

Na wypadek jakiegokolwiek sporu i/lub różnicy między spółką EMUCA S.A. a Klientem, obie strony wyraźnie rezygnują z możliwości skorzystania z własnej jurysdykcji i obowiązujących w niej praw, w sposób wyraźny poddając się jurysdykcji i kompetencji sądów miasta Walencji oraz wyłącznej właściwości prawa hiszpańskiego.


ARTYKUŁ 16. ODSTĄPIENIE

Odstąpienie przez spółkę EMUCA S.A. od żądania od Klienta spełnienia któregokolwiek z obowiązków, którego tenże nie dopełnił, w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z odstąpieniem od wnoszenia żądań w przypadku ewentualnych przyszłych naruszeń.
Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży spółki EMUCA S.A., które akceptuje jaką integralną część kontraktu.


Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, które analizują pod kątem statystycznym korzystanie z naszej witryny internetowej w celu doskonalenia naszych treści i usług. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie lub klikniesz “Akceptuj”, uznamy, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji