Gospodarowanie odpadami | Informacja prawna | pl_PL Emuca Back to top
Loading…
emuca - vida en los muebles

Zamierzasz usunąć ten koszyk. Jesteś pewny?

Dostęp do obszaru prywatnego Emuca - Vida en los muebles

Gospodarowanie odpadami

EMUCA zobowiązuje się do odpowiedniej utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i akumulatorów

Od wielu lat EMUCA zobowiązuje się dbać o ochronę środowiska, starając się zmniejszyć w najwyższym stopniu wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. W ten sposób firma przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, na który stawia od początku swojego istnienia.
Odpady elektryczne i elektroniczne, podobnie jak baterie i akumulatory, stwarzają obecnie poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, nie tylko ze względu na nagromadzone ilości, ale również ze względów bezpieczeństwa.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zarządzenia tego typu odpadami, podobnie jak i zaangażowanie wszystkich odpowiedzialnych podmiotów, jest niezbędne do właściwego rozdzielania materiałów i odpowiedniej ich utylizacji. Tylko w ten sposób można zagwarantować ochronę zdrowia i środowiska naturalnego w obliczu porzucenia lub niewłaściwego zarządzenia tego rodzaju odpadami, zapewniając jednocześnie odpowiednie ich przygotowanie do recyklingu i ponowne użycie poprzez wprowadzenie do obiegu urządzeń i materiałów odzyskanych zgodnie z założeniami gospodarki obiegowej.

Przepisy prawne określają cele corocznej zbiórki tego rodzaju odpadów, zarówno na poziomie krajowym jak i wspólnotowym, które będą mogły zostać osiągnięte wyłącznie w przypadku posiadania wystarczających informacji w zakresie obowiązków każdego podmiotu gospodarczego, a także stworzenia kanałów odpowiedniego zarządzania tymi odpadami, mającymi ułatwić użytkownikom pozbycie się ich we właściwy sposób.

Z wymienionych wyżej powodów EMUCA informuje dalej o głównych obowiązkach wynikających z przepisów prawnych, zwłaszcza tych mogących interesować naszych klientów i użytkowników korzystających z naszych produktów.

Na koniec zamieszczona zostanie informacja o wpływie omawianych przepisów prawnych na naszą firmę, a także o sposobie, w jaki EMUCA wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych.

 

Odpady z baterii i akumulatorów

Dekret Królewski 106/2008, z dnia 1 lutego, dot. baterii i akumulatorów a także zarządzania tymi odpadami, włączył do krajowego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/CE, z dnia 6 września 2006, w sprawie baterii i akumulatorów, a także odpadów z baterii i akumulatorów, a następnie rozwinął regulacje prawne z Ustawy 10/1998 o Odpadach i Podłożach Zanieczyszczonych.

Dekret, o którym mowa w punkcie poprzednim, został zmodyfikowany Dekretem Królewskim 710/2015, z dnia 24 lipca, wprowadzającym do krajowego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE, z dnia 20 listopada 2013, modyfikującą Dyrektywę 2006/66/CE i dostosowującą obecne przepisy prawne do obowiązującej Ustawy 22/2011 o Odpadach i Podłożach Zanieczyszczonych.

Wspomniane przepisy prawne stosuje się do wszystkich typów baterii, zarówno przenośnych, jak i przemysłowych i motoryzacyjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wspomnianymi odpadami przepisy prawne przewidują, co następuje:

• Podmioty odpowiedzialne za pierwotne wprowadzenie na rynek omawianych odpadów (producenci, importerzy, itd.) uważane są za „producentów” i są zobowiązane do dokonania wpisu do odpowiedniej sekcji Registru Przemysłowego, a także do składania trymestralnej deklaracji w sprawie baterii wprowadzanych na rynek.

• Producenci są zobowiązani do stworzenia i finansowania systemu odpowiedniego odbioru omawianych odpadów w sposób różniący się od reszty odpadów gospodarstwa domowego, gwarantując odpowiednie nimi zarządzanie przy pomocy autoryzowanych podmiotów zarządzających. Ma to na celu uchronienie końcowego użytkownika od ponoszenia kosztów, a także spełnienie wymagań dotyczących odbioru i zarządzania tymi odpadami ustalonych w Dyrektywie i krajowych przepisach prawnych.

• W ten sposób końcowy użytkownik może korzystać z sieci punktów odbioru stworzonych przez Zbiorowe Organizacje Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (znanych wcześniej jako Zintegrowane Systemy Zarządzania, ZSZ), za pośrednictwem których producenci wypełniają swoje obowiązki dotyczące zarządzania i finansowania.

• W przypadku dostarczenia baterii lub przenośnych akumulatorów dystrybutorzy owych produktów są zobowiązani do przyjęcia zwrotu używanych baterii i akumulatorów bez żadnych dalszych kosztów dla posiadacza lub końcowego użytkownika. Jeżeli dystrybutorzy są częścią sieci punktów odbioru, użytkownik będzie mógł za darmo oddać omawiany typ odpadów bez konieczności nabywania nowego.

Wszystkie baterie i akumulatory oznaczone są symbolem przekreślonego pojemnika, przypominającym o wymogu odpowiedniego odseparowania owych odpadów od reszty odpadów gospodarstwa domowego i złożenia ich we właściwym pojemniku.

W przypadku, gdy baterie znajdują się w środku urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użytkownik końcowy przed pozbyciem się urządzenia jest zobowiązany do ich uprzedniego usunięcia (w przypadkach gdy nie wymaga to interwencji fachowca) i złożenia ich we właściwym pojemniku. Instrukcje obsługi urządzenia muszą zawierać informacje o rodzaju baterii wymaganych do danego urządzenia, a także o sposobie ich usunięcia.

 

Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Dekret Królewski 110/2015, z dnia 20 lutego, o odpadach z urządzeń elektronicznych i elektrycznych, wprowadza do krajowych przepisów prawnych Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE, z dnia 4 lipca, nowelizując tym samym Ustawę 22/2011, z dnia 28 lipca, i znosząc poprzedni Dekret Królewski 208/2005, o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i zarządzeniu ich odpadami.

Wspomniane wyżej przepisy prawne nakładają na producentów owych urządzeń (podmiotów odpowiedzialnych za ich pierwotne wprowadzenie na rynek) obowiązek zorganizowania i sfinansowania systemu zarządzania owymi odpadami, a także inne zobowiązania, które mogą oni wypełnić za pośrednictwem autoryzowanych Organizacji Indywidualnych lub Zbiorowych Organizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Co roku kompetentne do tego Ministerstwo ustala dla każdej Organizacji minimalną ilość zebranych odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych z różnych kategorii.

Osiągnięcie owych celów wymaga, również ze strony innych zaangażowanych podmiotów (lokalnych podmiotów, dystrybutorów, podmiotów zarządzających i końcowych użytkowników) odpowiedniej współpracy i wywiązania się ze zobowiązań nałożonych na każdego z nich przez wymienione przepisy prawne.

EMUCA informuje wszystkich swoich klientów, że wraz z wejściem w życie Dekretu Królewskiego 110/2015, z dnia 20 lutego, o odpadach urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nakłada się na dystrybutorów następujące zobowiązania związane z odbiorem omawianych odpadów:

• Dystrybutorzy oferujący sprzedaż zarówno sklepową, jak i internetową urządzeń elektrycznych i elektronicznych (sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, telewizory, telefony…) są zobowiązani do darmowego usunięcia starego urządzenia i zastąpienia go nowym zakupionym urządzeniem (1 do 1), nawet w przypadku dostawy na adres miejsca zamieszkania.

• Jeżeli urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie zostanie wręczone w chwili zakupu nowego urządzenia, sprzedawca musi poinformować kupującego w formie pisemnej o terminie dostarczenia starego urządzenia, wynoszącym co najmniej 30 dni kalendarzowych.

• Sprzedawca zobowiązany jest opracować system darmowego odbioru od kupującego z miejsca zamieszkania lub punktu dostarczenia, i zamieścić tę informację na swojej stronie internetowej.

• Sklepy, których powierzchnia wynosi co najmniej 400 m2, lub strefy przeznaczone do sprzedaży omawianych urządzeń, o tych samych wymiarach lub większych, są zobowiązane przyjmować urządzenia elektryczne i elektroniczne małych rozmiarów (żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm) bez wymogu dokonania kupna nowego urządzenia tego samego rodzaju.

Dystrybutorzy dostarczający urządzenia elektryczne i elektroniczne użytkownikom końcowym są zobowiązani zagwarantować swoim klientom odbiór wspomnianych urządzeń. W przypadku odbioru omawianych urządzeń przez dystrybutorów, muszą oni zadbać o prawidłowe nimi zarządzanie. W tym celu dystrybutor będzie mógł zdecydować się na bezpośrednią organizację za pośrednictwem autoryzowanych podmiotów zarządzających lub złożyć wniosek o odbiór i zarządzanie do Zbiorowej Organizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wykaz owych Organizacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki, a także Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne objęte poniższymi przepisami prawnymi są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci, co wymaga od użytkownika końcowego odpowiedniej selekcji owych odpadów i odseparowania ich od reszty odpadów z gospodarstwa domowego, a także złożenie ich w odpowiednim pojemniku w przystosowanych do tego miejscach zapewnionych przez autoryzowane podmioty zarządzające, dystrybutorów lub sieć odbioru zapewnionych przez Zbiorowe Organizacje Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

 

W jaki sposób EMUCA wywiązuje się ze swoich zobowiązań

EMUCA wprowadza na rynek hiszpański urządzenia elektroniczne i elektryczne, wywiązując się z obowiązku zapewnienia organizacji i zarządzania odpadami owych urządzeń, o których mowa w Dekrecie Królewskim 110/2015, z dnia 20 lutego, o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. W związku z powyższym:

• EMUCA została zarejestrowana jako producent owych urządzeń w specjalnej sekcji dla producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Rejestrze Przemysłowych (RIII-AEE) z numerem 6817.

• Wypełnia swoje zobowiązania dotyczące zarządzania i finansowania za pośrednictwem Fundacji ECOTIC, Zbiorowej Organizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta autoryzowanej na terenie całego kraju.

EMUCA handluje swoimi produktami wyłącznie za pośrednictwem Dystrybucji B2B, nigdy do końcowych użytkowników. Zgodnie z powyższym nie ma obowiązku odbioru odpadów z gospodarstwa domowego z powodu prowadzonej sprzedaży internetowej. Obowiązek odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych z miejsca zamieszkania lub w punkcie darmowego doręczenia w przypadku zakupienia nowego urządzenia przez użytkownika, będzie spoczywał na dystrybutorze, który wprowadza owe urządzenia do obrotu handlowego, w związku z czym użytkownik końcowy powinien sprawdzić tę informację na stronie internetowej dystrybutora.

Pragniemy jednak przypomnieć użytkownikom o znaczeniu, jakie odgrywa właściwe zarządzanie tymi odpadami i umieszczenie ich we właściwym pojemniku na śmieci. Bez względu na sposoby odbioru przewidziane przez dystrybucję, istnieje również możliwość złożenia domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w punkcie odbioru. Pod poniższym linkiem znaleźć można listę punktów odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, znajdujących się na terenie całej Hiszpanii i zarządzanych przez Fundację ECOTIC.

EMUCA, ponadto, wprowadza na rynek produkty zawierające baterię i akumulatory, zgodnie z i z poszanowaniem wszystkich wymogów Królewskiego Dekretu 106/2008, z dnia 1 lutego, o bateriach i akumulatorach, a także zarządzaniu ich odpadami, spełniając wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawnych dla producentów.

 

W związku z powyższym:

• EMUCA została zarejestrowana jako producent baterii i akumulatorów w specjalnej sekcji dla producentów baterii i akumulatorów w Rejestrze Przemysłowych (RII - PyA) z numerem 1813.

• Wypełnia swoje zobowiązania dotyczące zarządzania i finansowania za pośrednictwem Fundacji ECOPILAS, Zbiorowej Organizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta autoryzowanej na terenie całego kraju.

EMUCA nie zajmuje się dystrybucją baterii i akumulatorów, w związku z czym nie jest zobowiązana do przyjmowania zwrotów ich odpadów. Końcowi użytkownicy produktów EMUCA zawierających baterie lub akumulatory powinni sprawdzić zasady działania systemu odbioru zapewnionego przez dystrybutora (na jego stronie sprzedaży internetowej) i wyjąć baterie z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, jeśli instrukcje nie przewidują interwencji fachowca. Użytkownicy powinni złożyć odpady w postaci baterii i akumulatorów we właściwych pojemnikach.

Poza systemem odbioru dystrybutora użytkownicy mogą również skorzystać z punktów odbioru owych odpadów.

Użytkownik ma również możliwość udania się do punktów darmowego odbioru owych odpadów założonych przez ECOPILAS (organizację autoryzowaną przez EMUCA).