Nota prawna

Informacja prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr. 196, 30 czerwca 2003 w sprawie ochrony danych osobowych i Rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679, informujemy Państwa, że z podmiotem Emuca SRL, o numerze identyfikacji podatkowej 03712980287 i siedzibą w: Via Messico, 80 - 35127 Padwa (Włochy), można się skontaktować pod podanym wyżej adresem, za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mailowy: emuca@emuca.com


Informacja o danych osobowych

Zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999 o ochronie danych osobowych informujemy, że dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy w niniejszej witrynie będą przetwarzane przez spółkę EMUCA S.A. celem obsłużenia żądania lub wniosku, ewentualnego skontaktowania się z użytkownikiem, w odpowiednich przypadkach włączenia danych użytkownika bądź podmiotu do książki kontaktów, jak również na potrzeby istniejących lub przyszłych relacji handlowych. Także, na życzenie użytkownika, zostaną wykorzystane do przekazania informacji o naszych produktach i usługach, które go interesują. Dane użytkownika mogą zostać przekazane innym spółkom grupy EMUCA i PALBOX INDUSTRIAL w tym samym celu.
W przypadku przekazania CV przez użytkownika, zostanie ono włączone do teczki rekrutacyjnej i będzie wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacji oraz zapełniania wakatów, przy czym jedynym adresatem danych będzie EMUCA S.A. Informujemy, że po upłynięciu jednego roku od otrzymania CV, może zostać ono usunięte z bazy danych, jeżeli zostanie uznane za już nieaktualne na potrzeby procesu rekrutacji.
Przekazanie swoich danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez spółkę na potrzeby wyżej wspomnianych celów. Osoby, które nie życzą sobie przetwarzania ich danych osobowych, nie powinny wypełniać formularzy dostępnych w witrynie ani przekazywać tego rodzaju danych w poczcie elektronicznej. W przypadku danych osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda ich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych na przekazanie danych osobowych.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, skorygowania lub anulowania ich bądź wniesienia sprzeciwu u administratora, EMUCA S.A., osobiście lub pisemnie, pod następującym adresem: EMUCA, S.A., Polígono Industrial El Oliveral c/H, 4 • 46394 Riba-Roja del Túria (Walencja) albo pocztą elektroniczną pod adresem: emuca@emuca.com. Należy podać prawo, z którego użytkownik chce skorzystać oraz kopię dokumentu poświadczającego tożsamość wnioskodawcy.
Celem utrzymania aktualności danych uprasza się, aby na podany adres przekazywać informacje o każdej ich zmianie, jak również rozwiązaniu stosunku pracy z podanym podmiotem lub przedsiębiorstwem, aby umożliwić ich usunięcie i/lub zarchiwizowanie.


Zalecenia dla użytkowników

Emuca zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji programów komputerowych ze względu na to, że wyposażone są one w najlepsze obecnie dostępne zabezpieczenia.
Ponadto Emuca zaleca użytkownikom korzystanie z dostępnych mechanizmów zabezpieczających (bezpieczne serwery, szyfrowanie, cyfrowy podpis, firewall itd.) w celu ochrony poufności i integralności swoich danych w koniecznym zakresie, ze względu na zagrożenie kradzieży tożsamości i naruszenia bezpieczeństwa komunikacji.
Emuca przypomina użytkownikom, że Internet nie zawsze jest tak bezpieczny, jak byśmy sobie tego życzyli, dlatego należy stosować konieczne i adekwatne rozwiązania techniczne w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych.
Emuca przestrzega użytkowników, że przy każdej okazji podawania swoich danych osobowych w Internecie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, forów itd., należy pamiętać, iż informacje te mogą zostać przechwycone i wykorzystane do celów niepożądanych przez użytkownika, dlatego Emuca zaleca zapoznawanie się z polityką poufności i prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Emuca przestrzega użytkowników, że bez użycia specjalnych mechanizmów szyfrowania poczta elektroniczna przesyłana przez Internet nie jest bezpieczna. Wiadomości e-mail oraz fora dyskusyjne mogą być celem fałszowania i kradzieży tożsamości, co należy mieć na względzie przy każdorazowym korzystaniu z nich. Jeżeli użytkownik nie chce publikować swojego adresu poczty elektronicznej, powinien tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby nie podawała tego adresu serwerom, na których znajdują się odwiedzane witryny internetowe.


Polityka korzystania z witryny Emuca

Ogólne warunki korzystania z witryny
Poniższe postanowienia i warunki regulują dostęp do witryny http://www.emuca.es/ (zwanej dalej witryną lub witryną internetową), której administratorem jest spółka Emuca, oraz sposób korzystania z witryny. Termin „witryna” oraz „witryna internetowa” obejmuje między innymi, ale nie tylko, wszelkie teksty, grafiki, ilustracje, animacje, utwory muzyczne, materiały wideo, dźwięki, rysunki, fotografie itd., udostępnione w tejże oraz, ogólnie, wszelkie utwory wyrażone w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, fizycznym bądź nie, znany aktualnie lub wynaleziony w przyszłości, bez względu na to, czy są chronione przez prawo własności intelektualnej zgodnie z tekstem jednolitym Ustawy o własności intelektualnej bądź innej legislacji, która może ją w przyszłości zastąpić.
Otwarcie witryny oznacza, że odwiedzający otrzymuje pewne prawa i przyjmuje pewne obowiązki w celu zapewnienia możliwości odpowiedniego korzystania z usług i treści udostępnianych w tejże przez spółkę Emuca bezpłatnie, za wyjątkiem szczególnych warunków dotyczących określonych usług lub treści udostępnianych za pośrednictwem witryny, które przewidują zapłatę określonej kwoty pieniężnej przez użytkownika za korzystanie z tychże.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otwarcie witryny i korzystanie z usług oraz treści odbywa się na jego wyłączną i pełną odpowiedzialność.
Użytkownikiem staje się każda osoba, która otworzy witrynę internetową. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług i treści wyłącznie do celów osobistych i/lub jako Klient spółki Emuca, z wykluczeniem jakichkolwiek sposobów późniejszego wykorzystania tychże do celów zarobkowych bądź uzyskania jakichkolwiek korzyści, pośrednio lub bezpośrednio.
Emuca przekazuje do wiadomości użytkownika niniejsze warunki ogólne korzystania z witryny, które zostają przez niego zaakceptowane w sposób wyraźny i całkowity poprzez sam fakt otwarcia witryny i/lub wizualizacji jej treści bądź skorzystania z usług udostępnianych za jej pośrednictwem.
Jeżeli niniejsze warunki ogólne zostaną zastąpione, w całości lub w części, przez inne, nowe warunki ogólne uznaje się za zaakceptowane w ten sam sposób, jak opisany powyżej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze warunki ogólne, aby znać na bieżąco kolejne ich wersje, choć zaleca się ich sprawdzanie przed każdorazowym skorzystaniem z usług lub treści dostępnych w witrynie.
Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków ogólnych albo jakichkolwiek warunków szczególnych regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści adresowanej do użytkowników witryny, wówczas użytkownik powinien powstrzymać się od otwierania witryny.
Emuca może ustanowić warunki szczególne dotyczące korzystania z określonych treści i usług, z którymi użytkownik powinien się zapoznać i je zaakceptować przed skorzystaniem z rzeczonych treści lub usług, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rzeczonych warunkach szczególnych.
Użytkownik odpowiada za wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń o charakterze technicznym celem uniknięcia niepożądanych reakcji systemu informatycznego, plików lub sprzętu, wykorzystywanych do serfowania po Internecie, a zwłaszcza do korzystania z witryny, mając świadomość, że Internet nie jest całkowicie bezpieczny.


Przedmiot witryny internetowej

Za pośrednictwem witryny użytkownik może korzystać z różnych treści i usług, oferowanych przez spółkę Emuca lub osoby trzecie na określonych warunkach. Ogólnie usługi i treści oferowane w witrynie udostępniane są w języku hiszpańskim, przy czym Emuca zastrzega sobie prawo umożliwienia dostępu w językach poszczególnych wspólnot autonomicznych, jak również w innych językach używanych w Unii Europejskiej.
Emuca ma prawo wprowadzania, w sposób jednostronny i bez wcześniejszego zawiadomienia, zmian w świadczeniu i konfiguracji treści oraz usług w witrynie, jak również w warunkach korzystania z witryny i udostępnianych usług, bez uszczerbku dla warunków szczególnych regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści przeznaczonej dla Klientów spółki Emuca i/lub użytkowników witryny.
Za pokrycie wszelkich kosztów telekomunikacyjnych i innych związanych z uzyskaniem dostępu do witryny odpowiada wyłącznie użytkownik. Aby móc korzystać z witryny http://www.emuca.es/, użytkownik musi spełnić tylko następujące warunki techniczne:
Przeglądarka: Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, Chrome, Mozilla Firefox albo Safari.


Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik ma prawo:
Uzyskiwać dostęp, bezpłatnie i bez uprzedniego upoważnienia, do treści i usług w witrynie tak jak są, z uwzględnieniem szczególnych warunków technicznych lub konieczności uprzedniego zarejestrowania się w ramach konkretnych usług i treści adresowanych do Klientów Emuca, zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi oraz warunkami szczególnymi dotyczącymi określonych usług.
Korzystać z dostępnych usług i treści na użytek osobisty, z uwzględnieniem szczególnych warunków regulujących określone usługi i/lub treści adresowane do Klientów Emuca.
Użytkownik ma prawo pobrać jedną i tylko jedną kopię witryny w celu wyświetlania jej w trybie „offline” na użytek osobisty i niekomercyjny.
Korzystać z witryny w sposób właściwy i legalny, zgodnie z obowiązującym prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami i zasadami porządku publicznego.


Zakazy

W żadnym wypadku użytkownik nie może:
Korzystać z usług i treści dostępnych w witrynie do celów niezgodnych z prawem, naruszających prawa i swobody osób trzecich lub mogących naruszyć, uszkodzić lub utrudnić w jakikolwiek sposób dostęp do nich, ze szkodą dla spółki Emuca lub osób trzecich.
Wykorzystywać usług, częściowo lub całkowicie, do promowania, sprzedawania, wynajmowania, reklamowania lub upowszechniania własnych informacji bądź informacji osób trzecich, bez uprzedniej zgody spółki Emuca. Wprowadzać w witrynie informacji albo wykorzystywać dostępnych w niej usług w celu atakowania innych użytkowników witryny lub samej spółki Emuca w sposób pośredni lub bezpośredni, z naruszeniem prawa, zwłaszcza praw podstawowych i swobód publicznych; także takich, które podżegają do czynów – lub wspierają je – zabronionych, ksenofobicznych, terrorystycznych, dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, religię lub wyznanie; a także o charakterze pornograficznym, obscenicznym bądź brutalnym; oraz wszelkich innych naruszających prawo, zasady etyczne lub dobre obyczaje. Na potrzeby niniejszego postanowienia, poprzez informacje rozumie się między innymi, aczkolwiek nie wyłącznie: teksty, grafiki, ilustracje, wideo, dźwięki, rysunki, fotografie, dane, notatki itd.
Zamieszczać w swoich witrynach, osobistych bądź firmowych, hiperłączy do niniejszej witryny, które nie prowadzą wyłącznie do strony głównej tejże.
Wykorzystywać usług i treści oferowanych za pośrednictwem witryny z naruszeniem ogólnych warunków użytkowania i/lub warunków szczególnych dotyczących konkretnej usługi i/lub treści, z naruszeniem lub ograniczeniem praw pozostałych użytkowników.
Prowadzić jakiekolwiek działania, które uniemożliwiałyby albo utrudniały użytkownikom dostęp do witryny lub hiperłączy do usług i treści oferowanych przez spółkę Emuca bądź osoby trzecie za pomocą witryny.
Wykorzystywać witryny jako ścieżki dostępu do Internetu w celu prowadzenia działań, które są niedozwolone lub niezgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.
Wykorzystywać jakiegokolwiek rodzaju wirusy informatyczne, kody programistyczne, programy i urządzenia informatyczne lub telekomunikacyjne, które mogą wyrządzać szkody albo wprowadzać niezatwierdzone zmiany w treściach, programach lub systemach dostępnych za pośrednictwem usług i treści oferowanych w witrynie albo w systemach informatycznych, plikach i urządzeniach informatycznych użytkowników; bądź umożliwiają nieuprawniony dostęp do treści i/lub usług w witrynie.
Usuwać ani zmieniać w jakikolwiek sposób zabezpieczeń lub oznaczeń spółki Emuca albo innych prawowitych właścicieli, które mogą znajdować się w treściach zamieszczanych w witrynie, lub symboli dołączanych przez spółkę Emuca albo innych prawowitych właścicieli odpowiednich praw do utworów chronionych prawem własności intelektualnej lub przemysłowej, dostępnych w witrynie.
Umieszczać w posiadanych lub administrowanych przez siebie witrynach internetowych „metatagów” odnoszących się do marek, nazw handlowych lub oznaczeń własności należących do spółki Emuca.
Powielać, w części bądź w całości, witryny http://www.emuca.es/ w innych witrynach lub na innych stronach internetowych, ani wykonywać ramek witryny http://www.emuca.es/ na stronach dostępnych w takich witrynach, które ukrywałyby lub zmieniały takie elementy jak na przykład, ale nie wyłącznie: treści, reklamy, marki spółki Emuca lub osób trzecich, bez względu na to, czy będzie to wynikiem działań wynikających z nieuczciwej konkurencji czy pomyłki.
Tworzyć w posiadanej lub administrowanej przez siebie witrynie ramek ze stroną główną witryny spółki Emuca i/lub podstronami tejże, bez uprzedniej zgody spółki Emuca.
Zamieszczać w posiadanej lub administrowanej przez siebie witrynie hiperłączy, które powodują otwarcie okna lub sesji nawigacji w sieci przez odwiedzającego, użytkownika bądź Klienta, w których wykorzystane są marki, nazwy handlowe lub charakterystyczne oznaczenia własności użytkownika oraz strona główna witryny http://www.emuca.es/ lub którakolwiek z podstron tej witryny.
Wykorzystywać marki, nazwy handlowe lub jakiekolwiek inne charakterystyczne oznaczenie chronione przez prawo własności intelektualnej lub przemysłowej, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody odpowiedniego właściciela tejże.
Wykonywać jakichkolwiek czynności, które prowadziłyby do rozpowszechnienia, kopiowania, publikowania, przekazywania – bądź jakichkolwiek innych podobnych, które prowadziłyby do zmodyfikowania albo zmienienia, w części bądź w całości – treści lub usług w witrynie albo do uzyskania z nich korzyści majątkowych, bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Emuca albo odpowiedniej osoby trzeciej, będącej właścicielem praw własności intelektualnej lub przemysłowej do danych usług lub treści w witrynie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków ogólnych lub odpowiednich warunków szczególnych regulujących korzystanie z określonych usług i/lub treści dostępnych w witrynie.


Prawa i obowiązki spółki Emuca

Emuca zastrzega sobie następujące prawa:
Modyfikowanie warunków dostępu do witryny, technicznych bądź innych, w sposób jednostronny i bez uprzedniego powiadamiania użytkowników, z uwzględnieniem postanowień warunków szczególnych, regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści adresowanej do Klientów spółki Emuca i/lub użytkowników witryny.
Ustalanie warunków szczególnych z ewentualnym naliczaniem opłat bądź z innymi wymogami dotyczącymi dostępu do określonych usług i/lub treści.
Ograniczanie dostępu, blokowanie go lub uzależnianie od dodatkowych warunków, w przypadku użytkowników, którzy nie w pełni gwarantują prawidłowe korzystanie z witryny, zgodnie z przyjętymi na siebie zobowiązaniami i zakazami.
Zakończenie świadczenia usług lub udostępniania treści, bez prawa do odszkodowania, jeżeli okazałyby się one nielegalne lub sprzeczne z warunkami ich dotyczącymi, z uwzględnieniem postanowień warunków szczególnych, regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści adresowanej do użytkowników witryny.
Modyfikowanie, usuwanie i aktualizowanie całości lub części treści i usług oferowanych w witrynie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania, z uwzględnieniem postanowień warunków szczególnych, regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści adresowanej do użytkowników witryny.
Wszczynanie wszelkich postępowań prawnych lub sądowych celem zapewnienia ochrony praw spółki Emuca oraz osób trzecich świadczących swoje usługi lub udostępniających swoje treści za pośrednictwem witryny, jeżeli okaże się to konieczne.
Żądanie odszkodowania z tytułu niewłaściwego lub bezprawnego wykorzystania części bądź całości usług lub treści udostępnianych za pośrednictwem witryny.


Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności spółki Emuca

Spółka Emuca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, bez względu na ich charakter, w następujących przypadkach:
Niemożność połączenia lub trudności z połączeniem przez sieć z witryną internetową, bez względu na rodzaj łącza wykorzystywanego przez użytkownika.
Przerwanie, zawieszenie lub anulowanie dostępu do witryny, jak również dostępność i ciągłość funkcjonowania witryny bądź usług i/lub treści udostępnianych w niej, jeżeli wynika to – bezpośrednio lub pośrednio – z przyczyny niezależnej od spółki Emuca i pozostającej poza jej kontrolą.
Emuca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z usługami i treściami, ich dostępnością i warunkami, technicznymi bądź innymi, dostępu do nich, które są oferowane przez innych dostawców usług, zwłaszcza dostawców usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Do dostawców usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego zalicza się wszelkie osoby fizyczne lub prawne świadczące następujące usługi publiczne: Przesyłanie przez sieć komunikacyjną danych udostępnionych przez adresata usługi, świadczenie usług dostępu do sieci, świadczenie usług przechowywania lub magazynowania danych, dostarczanie treści lub informacji, świadczenie usług wykonywania tymczasowej kopii danych na zamówienie użytkownika, udostępnianie łączy do treści lub narzędzi wyszukiwania.
Emuca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez informacje, treści, produkty i usługi, świadczone, przekazywane, umieszczane, przesyłane, wystawiane lub oferowane przez osoby trzecie wobec spółki, w tym przez dostawców usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego, za pośrednictwem witryny, do których dostęp można uzyskać za pomocą łącza w witrynie.
Przetwarzanie i późniejsze wykorzystywanie danych osobowych przez osoby trzecie wobec spółki Emuca, jak również stosowność informacji żądanych przez nie.
Jakość i prędkość dostępu do witryny oraz warunki techniczne, które musi spełnić użytkownik celem uzyskania możliwości dostępu do witryny i oferowanych w niej usług i/lub treści.
Emuca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy awarie w dostępie do usług i/lub treści w witrynie czy w ich funkcjonowaniu, wynikające z okoliczności siły wyższej. „Okoliczności siły wyższej” obejmują wszelkie przyczyny, których nie można przewidzieć lub, choć zostały przewidziane, nie można uniknąć, skutkujące niedopełnieniem któregoś z obowiązków przez stronę. Zalicza się do nich między innymi, ale nie tylko: strajki, zarówno pracowników spółki, jak i innych, niepokoje społeczne, normy narzucone przez władze cywilne lub wojskowe, katastrofy naturalne, jak trzęsienie ziemi, powódź, uderzenie pioruna, a także pożar, wojnę, lokaut i wszelkie inne okoliczności siły wyższej.
Użytkownik witryny osobiście ponosi odpowiedzialność ze wszelkie straty i szkody, bez względu na ich charakter, poniesione przez spółkę Emuca, pośrednio lub bezpośrednio, w wyniku niedopełnienia któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków ogólnych lub innych norm regulujących korzystanie z witryny.


Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści i usługi oferowane za pośrednictwem witryny – w tym między innymi, ale nie wyłącznie, teksty, grafiki, ilustracje, animacje, utwory muzyczne, wideo, dźwięki, rysunki, fotografie, wszelkie komentarze, wyjaśnienia oraz kod HTML – są chronione przez prawa własności intelektualnej. Prawa autorskie oraz majątkowe do niniejszej witryny są własnością spółki Emuca.
Marki, nazwy handlowe oraz charakterystyczne znaki graficzne pojawiające się w witrynie są własnością spółki Emuca i są chronione przez obowiązujące prawa własności przemysłowej.
Świadczenie usług i publikowanie treści za pośrednictwem witryny w żadnym przypadku nie oznacza cesji, zrzeczenia się czy przekazania, częściowo czy w całości, tytułu do odpowiednich praw własności intelektualnej i przemysłowej.
Żadna część niniejszej witryny nie może być powielana, rozpowszechniania, przesyłana, kopiowana, publikowana, przekształcana, w części ani w całości, za pomocą jakiegokolwiek systemu czy metody, ręcznie ani elektronicznie czy mechanicznie (w tym za pomocą fotokopii, rejestrowania lub jakiegokolwiek systemu odzyskiwania albo przechowywania informacji), na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie lub wynalezionym w przyszłości, bez zgodny spółki Emuca. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób części lub całości treści witryny wymaga uprzedniego uzyskania zgody od spółki Emuca oraz ewentualnej akceptacji stosownej licencji, za wyjątkiem sytuacji dotyczących praw przyznanych użytkownikowi w ramach niniejszych warunków ogólnych bądź odpowiednich warunków szczególnych, ustalonych przez spółkę Emuca i regulujących korzystanie z określonych usług i/lub treści oferowanych za pośrednictwem witryny.
W żadnym wypadku użytkownik nie może korzystać z usług i treści dostępnych w witrynie do celów innych niż użytek osobisty, chyba że stanowią inaczej niniejsze warunki ogólne bądź odpowiednie warunki szczególne, ustalone przez spółkę Emuca i regulujące korzystanie z określonych usług i/lub treści oferowanych za pośrednictwem witryny.
Jeżeli działanie lub zawinione zaniedbanie, które można przypisać bezpośrednio lub pośrednio użytkownikowi witryny, wskutek którego dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej spółki Emuca lub osób trzecich – bez względu na ewentualne korzyści tychże – spowoduje po stronie spółki Emuca szkody, straty, zobowiązania solidarne, jakiegokolwiek rodzaju koszty, sankcje, działania korygujące, grzywny lub inne należności wynikające z jakichkolwiek roszczeń, żądania, pozwy, procesy lub postępowania cywilne, karne czy administracyjne, Emuca ma prawo zażądać od użytkownika, za pomocą wszelkich dostępnych środków prawnych, odszkodowania tytułem poniesionych strat, w tym między innymi, ale nie wyłącznie: strat moralnych i naruszenia wizerunku, strat ogólnych i utraty zysków, kosztów reklamy i wszelkich innych poniesionych celem naprawienia sytuacji, kwot zapłaconych w kontekście sankcji lub wyroków skazujących, odsetek za zwłokę, kosztów finansowania tych kwot, jakie mogą obciążyć stronę przeciwną, kosztów sądowych oraz obsługi prawnej w kontekście wspomnianych wyżej postępowań, szkód i strat spowodowanych przez działania lub zaniechania użytkownika, bez uszczerbku dla prawa skorzystania z przysługujących jej wszelkich innych środków prawnych.


Żądanie informacji

W przypadku ewentualnych wątpliwości bądź sugestii w związku z powyższymi warunkami korzystania można kontaktować się ze spółką pod następującym adresem e-mail: emuca@emuca.com

 


Czas trwania

Dostęp do witryny oraz treści i usługi oferowane za jej pośrednictwem przewidziano zasadniczo na czas nieokreślony. Spółka Emuca ma jednakże prawo zakończyć lub zawiesić dostęp do witryny, usługi i/lub treści w tejże, w każdej chwili, bez naruszania postanowień niniejszych warunków ogólnych i ewentualnie warunków szczególnych, regulujących sposób korzystania z określonych usług i/lub treści adresowanych do użytkowników witryny.


Pełna umowa

Niniejsze warunki ogólne zawierają wszystkie warunki ustalone przez strony w związku z przedmiotem tychże i zastępują one wszelkie inne oświadczenia, zobowiązania i obietnice, ustne, pisemne lub dorozumiane, poczynione wcześniej w związku z rzeczonym przedmiotem. Fakt nieegzekwowania przez którąkolwiek stronę, w jakimkolwiek momencie, określonego postanowienia niniejszych warunków ogólnych lub ewentualnie warunków szczególnych, regulujących sposób korzystania z określonych usług i/lub treści adresowanych do użytkowników witryny, nie stanowi zrzeczenia się prawa do późniejszego wyegzekwowania realizacji danego postanowienia.


Nieważność i odwołalność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych lub ewentualnie warunków szczególnych, regulujących sposób korzystania z określonych usług i/lub treści adresowanych do Klientów spółki Emuca i/lub użytkowników witryny, okaże się nieważne lub odwołalne, częściowo lub w całości, fakt ten nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień tychże, które pozostaną w pełni ważne i obowiązujące, chyba że strona stwierdzająca nieważność lub odwołalność wykaże, iż bez postanowienia, które jest nieważne lub odwołalne, nie można osiągnąć celów niniejszych warunków.


Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych warunków ogólnych jest prawo hiszpańskie.


Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, które analizują pod kątem statystycznym korzystanie z naszej witryny internetowej w celu doskonalenia naszych treści i usług. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie lub klikniesz “Akceptuj”, uznamy, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji